Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny
Panoráma - domy a byty za báječné ceny

Developer

 • Referencie
 • Náš tím
 • Dodávatelia
 • Projekt realizuje

Investori obytného súboru PANORÁMA, majú bohaté skúsenosti s realizáciou developerských projektov (apartmánových a bytových domov, rodinných domov, polyfunkčných centier, ako aj s rekonštrukciou budov a pamiatkovo chránených objektov).

V minulosti sme úspešne zrealizovali viacero stavieb, z ktorých vyberáme:

 • Apartmánové centrum Čermeľ, Košice

  Výstavba uzavretého obytného komplexu s rezidenčnými bytmi a domami na Urbánkovej č. 62 v Košiciach.
 • Polyfunkčný objekt na Kováčskej 19, Košice

  Kompletná rekonštrukcia historickej budovy s kancelárskymi, obchodnými a bytovými na Kováčskej č. 19 v Košiciach.
 • NK TRADING, s.r.o. – rekonštrukcia a prístavba, Moyzesova č. 38, Košice

  Rekonštrukcia pamiatkovo chráneného objektu na rezidenčné centrum s 15 bytmi, kanceláriami, parkoviská a športoviská na Moyzesovej č. 38 v Košiciach.
  Administratívna budova na Alvincziho č. 12, Košice.
  Výstavba administratívnej budovy na Alvincziho č. 12 v Košiciach.
 • Rezidencia Kavečany

  Vybudovanie novej lokality pre výstavbu 44 rodinných domov v Kavečanoch.
 • Barkóczyho palác na Mäsiarskej č. 11, Košice

  Kompletná rekonštrukcia a prestavba na reprezentačné, kancelárske a bytové priestory na Mäsiarskej č. 11 v Košiciach.
  Pamiatkovo chránená budova v mestskej rezervácií UNESCO.
 • 57 rodinných domov

  Realizácia výstavby 57 rodinných domov pre individuálnych investorov.
 • ENTO s.r.o. Košice

  Frankova vila – rekonštrukcia budovy na kancelárske priestory na Južnej triede v Košiciach.
 • Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby v Košiciach

  Mestské kasárne v Michalovciach – zabezpečenie objektovej bezpečnosti.
 • Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby v Košiciach

  Šrobárové kasárne v Košiciach – zabezpečenie objektovej bezpečnosti, I. etapa.
 • Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby v Košiciach

  Hala špeciálnej techniky v Rožňave.
  Komplex budov zahrňujúci učebné, kancelárske a výcvikové priestory v areáli VÚ Rožňava.
 • Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby v Košiciach

  Šrobárové kasárne v Košiciach – budovy č. 2 – 6.
  Komplexná rekonštrukcia a prestavba na sociálno-prevádzkové, ubytovacie a kancelárske priestory pamiatkovo chráneného objektu.
 • Obecný úrad v Seni, okres Košice

  Rekonštrukcia materskej školy – celková rekonštrukcia budovy na kancelárske, učebné, odpočinkové a jedálenské priestory.
 • Ministerstvo obrany SR – Správa nehnuteľného majetku a výstavby v Košiciach

  Rekonštrukcia komplexu budov, vrátane ubytovacích kapacít a sociálno-prevádzková budova.
 • Magistrát mesta Košice – Stavoinvesta

  18 bytových jednotiek – komplexná prestavba ubytovní na jedno a dvojizbové byty.
View the embedded image gallery online at:
http://www.domy-kosice.sk/developer#sigProGalleriae4784b5172

Sme dynamický a zohratý tím so skúsenosťami v oblasti developerských projektov. Jednotlivé oddelenia realizujú jasne definované úlohy a v projekte "PANORÁMA" zabezpečujú od úvodného poradenstva pri výbere domu, alebo bytu, výber najvýhodnejšieho financovania, administratívu, projekciu a inžiniering, následnú realizáciu stavby, kolaudáciu a konečné odovzdanie bývania do rúk jeho majiteľa.

Našim cieľom je vaša spokojnosť

Vedenie spoločnosti

Koordinuje činnosti oddelení spoločnosti v súlade s obchodnými zámermi spoločnosti a cieľmi jednotlivých projektov. Taktiež rieši finančné záležitosti, rokovania s bankami, dodávateľmi, obchodnými partnermi a spoločníkmi firmy.

Ing. Ján Marušin

konateľ spoločnosti
+421-903 902 470
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oddelenie - Projekčná, inžinierska a stavebná činnosť

Oddelenie zabezpečuje a koordinuje prípravu projektu od zaobstarania vstupných podkladov, prípravných prác, spracovania projektovej dokumentácie, realizáciu technicko – stavebného dozoru počas jednotlivých projektových etáp, koordináciu činnosti v rámci inžinierskej a stavebnej činnosti, zabezpečenie partnerov v rámci zmluvných vzťahov súvisiacich s realizáciou stavieb ( architekti, projektanti, stavebné a iné dodávateľské spoločnosti), komunikácia so správcami sietí a samosprávou, optimalizácia stavebných nákladov v rámci projektu a odovzdanie dokončeného projektu konečným užívateľom.

Ing. Martin Makara

konateľ a manažér pre stavebno - technickú činnosť
+421- 905 333 107
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lenka Mudráková

projektová manažérka
+421-907 550 502
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Stavebný dozor

Stavebný dozor kontroluje priebeh stavebných  prác a dodržiavanie zmluvných podmienok, dohliada na kvalitu a hospodárnosť stavebnej činnosti, koordinuje jednotlivé práce ako aj spôsob, postup a časový harmonogram výstavby (súlad so schválenou projektovou dokumentáciou a podľa stavebného povolenia), zabezpečuje odborné poradenstvo a rieši technické otázky, zodpovedá za zabezpečenie súladu priestorovej polohy s dokumentáciou stavby ako aj dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil počas výstavby, sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi, pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby.

Ing. Miroslav Močáry

stavebný dozor etapy 1A, 1B
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Referencie stavebného dozoru

Ing. Marek Leško

stavebný dozor
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Referencie stavebného dozoru

Oddelenie – Predaj

Oddelenie predaja zabezpečuje kompletný klientský servis, starostlivosť a komunikáciu so zákazníkmi v súvislosti s predajom nehnuteľností, budovanie a udržiavanie obchodných vzťahov, vybavovanie agendy súvisiacej s predajom nehnuteľností, zabezpečovanie zmluvnej dokumentácie spojenej s predajom.

Ing. Ján Marušin

konateľ spoločnosti
+421-903 902 470
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oddelenie – Servis zákazníkom a markerting

Oddelenie marketingu zastrešuje všetky marketingové aktivity podporujúce predaj, koordinuje akcie, kampane a projekty za účelom podpory produktu, manažuje propagáciu firemných produktov, aktualizuje web stránky, v spolupráci s oddelením predaja tvorí krátkodobé a dlhodobé marketingové plány, v spolupráci s ostatnými oddeleniami buduje imidž spoločnosti.

Oddelenie servisu zákazníkom zabezpečuje všetky aktivity spojené s poskytovaním služieb klientom. Zodpovedá za evidenciu a vybavenie otázok, podnetov, pripomienok klientov a prípadných reklamácii. Oddelenie zabezpečuje aj všetky úkony spojené s odovzdávaním domov a bytov.

ING. RADOSLAV TÖVIŠ

projektový manažér
+421-911 929 641
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Oddelenie – Administratíva

Oddelenie sekretariátu riadi celkový chod kancelárie po organizačnej a technickej stránke, prípravy zmlúv s obchodnými partnermi, sledovanie úhrad, spracováva podklady pre účtovníctvo, stará sa o ochranu a správu majetku a zodpovedá za materiálno – technické vybavenie firmy.

JANA KORLOVÁ

asistentka kancelárie
tel./fax: +421 55 622 03 94
mob.: 0901 704 605
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dodávateľ radových domov

Spoločnosť STAVA IP spol. s r.o. Košice vznikla v roku 1992 spojením dvoch konzorcií fungujúcich od roku 1991, čím vznikla spoločnosť poskytujúca služby v oblasti pozemného stavebníctva. Pracovný potenciál spoločnosti tvorí v priemere cca 100 zamestnancov. K zaručeniu vysokokvalitných výstupov činnosti spoločnosti STAVA IP spol. s r.o. výrazne prispieva prepracovaný systém manažérstva kvality, v rámci ktorého spoločnosť získala certifikát kvality SNT EN ISO 9001:2001/ISO 9001:2000 v oblasti vykonávania pozemných stavieb, inžinierskych stavieb a dopravných stavieb. Počas pôsobenia firmy na stavebnom trhu, STAVA IP spol. s r.o. realizovala veľký počet novostavieb, rekonštrukcií a opráv objektov.

www.stavaip.sk

Spoločnosť STAVA IP je generálnym dodávateľom stavby projektu Panoráma (1.a 2. etapy radových domov) a je garantom dokončenia stavby v časovom termíne a v dohodnutej kvalite.

Dodávateľ pre viladomy

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa špecializuje na projekty občianskej, bytovej a priemyselnej výstavby a rekonštrukčných úprav objektov. Od svojho vzniku, v roku 1994, zrealizovala desiatky stavieb a neustále prispieva významným dielom k stavebnému rozmachu všetkých regiónov Slovenska.

Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky prostredníctvom samostatne fungujúcich projektových tímov. Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Naša podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. Od roku 2000 sa spoločnosť BETPRES, s.r.o. postupne zaradila do skupiny stavebných spoločností, ktoré sú držiteľmi všetkých troch certifikátov manažérskych systémov. Integrovaný systém riadenia podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je v súčasnosti zavedený a implementovaný do komplexného systému riadenia spoločnosti.

Filozofia spoločnosti je založená na rešpektovaní základných etických princípov voči partnerom, k externému i internému prostrediu, na konštruktívnom dialógu a korektných vzťahoch s obchodnými partnermi a voči zamestnancom.

www.betpres.sk

Spoločnosť Betpres, s.r.o. je generálnym dodávateľom stavby Viladomov v projekte Panoráma.

Dodávateľ pre radové domy a viladomy

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. založená v roku 1999, je najväčším regionálnym poskytovateľom telekomunikačných služieb na Slovensku. Podnik zamestnáva v Košiciach viac ako 150 zamestnancov. Portfólio služieb spoločnosti pokrýva všetky základné potreby segmentu domácností (vysokorýchlostný optický a bezdrôtový internet, telefónne služby a digitálna televízia s vysielaním vo vysokom rozlíšení HD). V súčasnosti má ANTIK Telecom viac ako 35 000 zákazníkov, ktorým poskytuje svoje služby.

www.antik.sk

Spoločnosť ANTIK zabezpečí v obytnom komplexe PANORÁMA vysokorýchlostný internet, digitálnu televíziu TANGO ako aj telefónne prípojky.

Dodávateľ pre radové domy a viladomy

KONEX elektro, spol. s.r.o. vznikla v roku 1993 ako dcérska spoločnosť firmy KONEX s.r.o. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod s elektrotechnickými výrobkami. Obchodná činnosť je zameraná na nákup a predaj tovaru v sortimente káble a vodiče, káblové súbory, elektroinštalačný materiál, elektrické stroje a prístroje, svetelné zdroje a svietidlá, elektrické motory, náradie pre elektrotechnikov, vodiče prepätia a izolátory od výrobcov z USA, SRN, ČR, Francúzska, Maďarska, Švajčiarska, Španielska a Holandska.

www.konex.sk

Spoločnosť KONEX zabezpečuje v obytnom súbore PANORÁMA všetky elektroinštalačné práce v jednotlivých rodinných domoch.

Dodávateľ pre radové domy

NIBE Industrier AB je švédska spoločnosť s päťdesiatročnou tradíciou vývoja, výroby a predaja zariadení určených pre vykurovanie. Spoločnosť NIBE pôsobí celoeurópsky a v rámci severských krajín dosahuje trhový podiel až 60 %. V rámci Českej republiky a Slovenska vlastní švédska spoločnosť NIBE výrobný závod DZ Dražice. Podiel značky NIBE v ČR a SR predstavuje 20 % trhu s tepelnými čerpadlami. Ročne vyrobí viac ako 50 000 ks tepelných čerpadiel systému vzduch-voda, zem-voda a ventilačných tepelných čerpadiel. 30 ročné skúsenosti v oblasti tepelných čerpadiel z geograficky náročných podmienok severských krajín predurčujú tieto výrobky na úspech aj v našom regióne Strednej Európy. Pridajte sa k spokojným zákazníkom tepelných čerpadiel NIBE.

www.nibe.sk

Keďže si uvedomujeme aká je dôležitá pre klientov pri dnešnom náraste energií každá úspora financií a ako napreduje vývoj v oblasti aletrnatívnych zdrojov, rozhodli sme sa pre spoluprácu práve so spoločnosťou NIBE , ktorá má v tomto smere bohaté skúsenosti a vie ponúknuť najmodernejšie zariadenia na trhu. S tepelnými čerpadlami od firmy NIBE môžete ročne ušetriť až 70% nákladov na kúrenie. Klienti projektu PANORÁMA majú možnosť vybaviť si svoj dom najmodernejším systémom vykurovania za výborné ceny s minimálnou zárukou garantovanou výrobcom na obdobie 5 rokov.

Dodávateľ pre radové domy

Spoločnosť STRABAG s.r.o. je popredným slovenským poskytovateľom služieb v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva a v spojení s koncernom STRABAG SE ( ktorý má dnes približne 73.600 zamestnancov) dosahuje ročné výkony okolo 12,8 mld. Euro. Spoločnosť svojou činnosťou pokrýva celé územie Slovenska...

www.strabag.sk

Spoločnosť Strabag s.r.o. realizuje všetky pozemné komunikácie v rámci obytného súboru PANORÁMA, ako aj napojenie na hlavnú príjazdovú dopravnú cestu.

Dodávateľ pre radové domy

Spoločnosť SPOJSTAV s.r.o. bola založená v roku 1996. V súčasnosti zamestnáva 70 pracovníkov. Má dva samostatné výrobné závody v Košiciach a Spišskej Novej Vsi. Podnik realizuje veľké množstvo stavieb v oblasti montáže káblových telekomunikačných (metalických aj optických) sietí, elektro rozvodov, rozvodov verejného osvetlenia aj ekologických stavieb (kanalizácie, vodovody). K zaručeniu kvalitných výstupov spoločnosti prispieva zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004 na oblasti vykonávania inžinierskych stavieb a montáže kábelových rozvodov.

www.spojstav.sk

Montáže elektrorozvodov NN a verejného osvetlenia v obytnom komplexe PANORÁMA prebiehajú pod záštitou spoločnosti SPOJSTAV s.r.o.

Dodávateľ pre radové domy a viladomy

Spoločnosť KONŠTRUKTA, spol. s.r.o., Košice pracujúca v oblasti plynárenstva a stavebníctva pôsobí na slovenskom trhu už 17 rokov. Spoločnosť je držiteľom oprávnení vydaných Technickou inšpekciou, a.s. Košice oprávňujúcich vykonávanie špecializovaných prác na plynovodoch a regulačných staniciach. Podnik je držiteľmi certifikátov: ISO 9001:2000 – certifikát kvality, STN EN 3834-2 – enviroment certifikát a OHSAS 18001:1996 – certifikát pre zváranie.

www.konstrukta-ke.sk

Plynové rozvody realizuje v obytnom komplexe PANORÁMA spoločnosť Konštrukta, spol.s.r.o..

Dodávateľ pre radové domy

Spoločnosť T.S. Group vznikla koncom roka 2008, do ktorej sa presunula celá stavebná činnosť podniku MTIS, s.r.o. (založená v roku 1995). Podnik v súčasnosti zamestnáva 35 zamestnancov. Spoločnosť je zameraná na výstavbu inžinierskych sietí so špecializáciou na výstavbu vodovodu a kanalizácie.

Spoločnosť TS GROUP s.r.o. zabezpečuje v rámci obytného súboru PANORÁMA všetky zemné práce a výstavbu inžinierskych sietí - hrubé terénne úpravy, vodovodné potrubie, dažďovú a splaškovú kanalizáciu.

Dodávateľ pre viladomy

Spoločnosť ABC KLÍMA s.r.o. pokrýva kompletnú časť technológie zariadenia budov, ponúka služby v oblasti klimatizácie a chladenia, vzduchotechniky a kúrenia vrátane merania a regulácie, sanity a elektro - silno aj slaboprúdu. Komplexnosť firmy je nie len v jej zameraní, ale aj v zábere. Poskytuje služby od technického poradenstva, projektovania, technického návrhu, dodávky, montáže, uvedenia do prevádzky a záručného i pozáručného servisu. Naša spoločnosť stavia na odbornosti svojich zamestnancov, zavádzaní najmodernejších technológií v oblasti technického zariadenia budov a skúsenostiach z realizovaných projektov. Je lídrom v inštalácii chladených stropov na Slovensku. Skúsený pracovný kolektív je zárukou stálej kvality či už technického riešenia alebo samotného prevedenia prác. Spoločnosť realizovala najväčšie stavby administratívnych budov, nákupných centier a výrobných závodov nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Samozrejmosťou je inštalácia moderných technológií úpravy vzduchu pre odvetvie výpočtovej techniky, kde sa vyžaduje mimoriadne presné udržiavanie hodnôt teploty, vlhkosti a minimálna prašnosť. Spoločnosť má výnimočné postavenie na poli technologického chladenia a na Slovensku patrí k priekopníkom projektovania a následnej inštalácie zdrojov chladu s voľným chladením(freecooling)

www.abcklima.sk

Spoločnosť ABC KLÍMA s.r.o. zabezpečuje pre Viladomy v projekte PANORÁMA dodávku ústredného vykurovania a vzduchotechniky.

Dodávateľ pre viladomy

Spoločnosť Ingema s.r.o. pôsobí na domácom i zahraničnom trhu od roku 1994. Vznikla ako spoločnosť so zameraním na poskytovanie kompletných profesionálnych služieb v oblasti predaja výrobkov a to najmä obkladov a dlažieb, sanitárnej keramiky, armatúr a inštalačného materiálu. Neoddeliteľnou aktivitou je aj stavebná činnosť, kde sa spoločnosť podieľala na mnohých projektoch v rámci SR. Vzhľadom na skvalitňovanie služieb našim zákazníkom v zmysle poskytovania kompletného servisu sa spoločnosť rozvinula v oblasti vnútroštátnej i medzinárodnej dopravy. Od samého počiatku svojej existencie sa spoločnosť zamerala najmä na získanie kvalitného know - how a vybudovanie partnerských vzťahov so stabilnými a technicky zdatnými spoločnosťami. Vďaka desiatkam dodávateľov a tisíckam odberateľov v rámci EÚ s cieľom vybudovať čo najefektívnejšie obchodné prostredie spoločnosť Ingema získala za svoju snahu v roku 2009 ocenenie Diamant slovenského biznisu.

www.ingema.sk

Spoločnosť Ingema s.r.o. je dodávateľom zdravotechniky pre sekciu Viladomov.

Dodávateľ pre viladomy

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern RWE, jedna z vedúcich energetických spoločností v Európe. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov. Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest. Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a časti Banskobystrického samosprávneho kraja. VSD, a.s., vykonáva tieto hlavné činnosti:

distribúcia elektriny • plánovanie rozvoja sústavy • dispečing distribučnej sústavy • predaj kapacity pripojení do distribučnej sústavy • proces zmeny dodávateľa pre zákazníkov distribučnej sústavy • zber a poskytovanie energetických dát • kúpa a prenájom sieťového majetku.

www.vsds.sk

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. je investorom a realizátorom distribučných vysokonapäťových elektroenergetických rozvodov a trafostaníc, slúžiacich pre zásobovanie elektrickou energiou pre celý obytný komplex Panoráma.

Dodávateľ pre radové domy a viladomy

Firma M.H.Trade vznikla v roku 1999, montážou plastových okien a dverí sa začala zaoberať v roku 2005. Ponúkame plastové profily KBE, KÖMMERLING a TROCAL s označením GREENLINE, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie ekologické požiadavky.

M.H.Trade – Marek Horvát zabezpečuje v rámci obytného súboru PANORÁMA.

 • Plastové okná a dvere
 • Interiérové žalúzie
 • Exteriérové žalúzie
 • Siete proti hmyzu

Projekt realizuje

Radové domy

 • Výstavbu 1A a 1B etapy radových rodinných domov realizuje spoločnosť PANORÁMA RD, s.r.o.
 • Výstavbu 2A, 2B, 3 a 3A etapy radových rodinných domov realizuje spoločnosť PANORÁMA Košice, s.r.o.

Vila domy

 • Výstavbu Vila domov realizuje spoločnosť PANORÁMA Košice, s.r.o.

(Pozn.: PANORÁMA Košice s.r.o. je dcérskou spoločnosťou MM Development s.r.o., ktorá je developerom celého projektu PANORÁMA a zároveň vlastníkom pozemkov, na ktorých sa postupne celý projekt realizuje).
Výstavba radových domov a vila domov je realizovaná z vlastných zdrojov bez projektového financovania bankou. Na výkup pozemkov a výstavbu inžinierskych sietí bol použitý úver z UniCredit Bank, ktorý sa postupne vypláca vždy pred zahájením výstavby príslušnej etapy. Samotná výstavba domov v rámci jednotlivých etáp sa realizuje na pozemkoch, ktorých listy vlastníctva sú bez ťarchy.